بازگشت گودزیلا

رفت و یه اس داده بود...که چیزی لازم نداری؟گفتم باهات قهرم به خاطر ملیکا به روم نیاوردم...

شب زنگ زد که می خواد بیاد..گفتم بازم دلت برای ملیکا تنگ شده؟گفت نه کارت دارم...گفتم معلومه چه کاریه..نمی خواد بیایی..حوصله اتو ندارم...حالا براش شام پخته بودم ....مثلا..می خواستم ناز کنم...خندید گفت نه آماده شو بریم بیرون ..می خوام باهات حرف بزنم...

منم باز فکر گل و بته به سرم زد...که رامین گل میار ه تا آشتی کنیم...شایدم می خواد سورپریزم کنه...ببرتم بیرون شامی بستنی ای بخوریم...

ذوقیدم...آرایش کردم..به قول خودش چشمام رو درشت کردم...لباس خوشجلام رو پوشیدم و منتطر موندم...چهل دقیقه لباس به تن منتظر نشستیم...

...با هم رفتیم بیرون من و ملیکا و رامین ...نم نم بارون می آمد....

.رامین ماشالا اخمو انگار کتک سال 87 اش رو  این بار من بهش زده بودم..همچین خودش رو گرفته بود..انگار یه غریبه اس..

پیش خودم گفتم اون وقت ها که باید غریبه می شدی مهربون بودی الان که بهت احتیاج دارم.......

دیگه خر آقا رامین از پل گذشته دیگه....خیلی وقته...

با هم رفتیم یه بستنی فروشی ...من بستنی میل نداشتم...یک کلمه حرف نزد ... بعد موبایلش رو داد دستم که اینو بخون...معمولا اس های مسخره و جوک ها ..یا دوست دارم گفتن هاش رو اینطوری میداد می خوندم..دیدم نوشته ملیکا رو بذار خونه مادرت..بگو می ریم به بابای رقی سر بزنیم.....می خوام تنها باشیم..

طبق معمول ملیکا میلکای ماما اضافی بود...زنگ زدم مادرم اینا خونه نبودن....رفته بودن خونه دوست پدرم...ملیکا رو بردیم اونجا ..خوشحال بودم اقلا اونجا نوه های دوستش هستن ملیکا با اونا بازی کنه...مادرم نگران شده بود که چی شده؟گفتم هیچی بعدا تعریف میکنم...

نم نم بارون کم کم داشت یه بارون واقعی میشد...

راه افتادیم....در سکوت کامل.....معلوم بود عصبیه.... گفتم بفرما چکارم داشتی... مثل اینکه حرفای شییییرییییییییرین(محکم گفتم کش دار) نداری بزنی..حرفای شیرینت مونده برا شیرین خانم...خانم مهندس ببخشید...

گفت بس کن شراره....حرف دلت رو بزن..گفتم چه حرفی؟من حرف دل ندارم که من اصلا دل دارم؟نه دارم؟اگر داشتم که تو اینطوری نمی کردی..دل ها همه مال آقایونه...تو حرف دلت رو بزن...شنبه برای چی بهونه کردی زدی تو گوشم؟

گفت تو تنت م یخارید...گفتم نه اتفاقا بر عکس خارش از خودتون بود آقای مهندس...رفتی پیش خچل مچل نشستی قارچ مارچ گرفتی خارش از خودت بود..

خنده اش گرفته بود..گفت بالاخره که چی؟ میمونی یا نه؟گفتم چی میگی رامین؟ دوباره تکرار کرد هیچی می مونی یا نه؟

یه لحظه دلم ریخت ..با دقت تو چشمام نگاه می کرد..خیلی دلم گرفت...یه لحظه به خودم گفتم این همون رامینه؟اصلا خودشه؟چی می خواد بگه؟..

گفتم من متوجه منظورت نشدم..شده بودم ولی نمی خواستم متوجه بوده باشم...

گوشی رامین زنگ زد....جواب داد... رامین نگاهم میکرد.. یه نگاه فاتحانه...مارمولکانه..موزیانه..که حس کرده بود حالم رو گرفته...

تو این مدت فکر کردم خودم رو چطور بزنم به کوچه علی چپ...دیگه حرفی نزدیم..رامین این بار منو برد یه جای دیگه...رفتیم نشستیم..گفت برام چایی بیارن..خودش میل نداشت..منم دلم مثل سیر و سرکه می جوشید...

رامین ...گفت جوابم رو ندادی شراره....بالاخره تصمیمت چیه...می مونی یا رفتنی هستی؟ها!!

گفتم چی میگی..آمدی بازم اعصاب منو خرد کنی؟رک بگو ببینم دردت چیه؟میمونی چیه؟می خوایی خونه رو بفروشی؟...

گفت دیگه خودت رو زدی به گیجی...منظورم اینه اگر می خوایی طلاق بگیری من حرفی ندارم برو محضر ..تا دو هفته کار دارم ..دو هفته دیگه هر کاری خواستی بکن...خواستی برو محضر اذیتت هم نمی کنم توافقی طلاقت میدم..گفتم ملیکا چی؟من بچه ام رو به هیچ کس نمی دم...گفت من اگر تو نباشی ملیکا رو نمی خوام..

گفتم ولی تو نباشی هم من ملیکا رو می خوام...گفت تو فرق میکنی..تو مادرشی...

می خوامش چکار؟ که نگاهش کنم تو یادم بافتی؟..که رقی اذیتش کنه..اونم مال خودت...

گفتم پس مهریه ام رو هم می خوام...گفت نشد دیگه... اون وقت اذیتت می کنم..ولی اگر راضی باشی یکی از واحد های همین خونه رو که می سازیم به اسمت میزنم بیشتر نه..هیچی نمیدم...گفتم خرج ملیکا رو چی؟گفت همین خونه بستونه...یه قرون بیشتر نمیدم..هم خدا رو می خوای هم خرما رو...

چایی منو آوردن...با دستم کنار لیوان رو چسبیدم....تا نبینه دستام رو مشت می کنم..استرس دارم..

خشکم زده بود..اصلا نمی تونستم فکر کنم چیزی بگم....انگار منو برق گرفته بود...

بیرون رو نگاه می کردم..بارون می بارید....یاد گذشته ها افتادم...وقتی برای اولین بار سوار ماشینش شدم بارون می بارید...

 وقتی بی اجازه مامان و بابا سوار بر پراید رامین رفتم به باغ ؟؟؟و اشک تمساح رو برای اولین بار مشاهده نمودم ..هیچوقت فکر نمی کردم یه بار بیام و این حرف ها رو از رامین بشنوم..فکر می کردم خواب می بینم..خودم رو وشگون گرفتم ولی خواب نبودم..هر چند که من حتی تو خواب وشگونام دردناک می شن...

گفتم می دونی رامین اگر مثل یه مرد می امدی می گفتی می خوام طلاقت بدم اینطوری ناراحت نمی شدم..ناراحتم نیستم ..یه جورایی بهم برخورده ..منو احمق فرض کردی...بگو نمی تونم ..نمی خوامت..اصلا نمی پرسم چرا..بگو نمی خوام منم راحت برم کنار..اما اینطوری رسمش نیست...

صدام میلرزید بغض کردم..گفتم پس بگو شنبه برای چی امده بودی خونه...شیرین جان نرسیده برنامه ریخته..گفت شیرین کیه؟گفتم چی شد؟دیگه نمیاد دفترت..نقشه می کشید برات..نقشه های خوشگل..خودشم خوشگل بود.. خانم بود ...چی شد؟اسم و فامیلش رو با هم می گفتی با دهن پر ...حالا نمی شناسی...

گفت ببین بهانه نیار..خودت گفتی پروژه بعد از پایان نامه ام طلاقه...منم میگم اگر دلت م خواد من حرفی ندارم. اگر تو دلت می خواد(اینجا رو محکم گفت).....نمی خوام مجبورت کرده باشم با من زندگی کنی ..می دونم اعصابت خرد می  شه..نمی کشی..مجبور که نیستی با من بمونی...

کل بدنم سبک شده بود..انگار سر نداشتم..هیچ چیزی رو احساس نمی کردم...مردم رو نگاه می کردم..و حس می کردم رامین چقدر بده..چقدر خشک و بی احساسه..

نشسته بود رو صندلی خم شده بود به جلو..پاهاشم از هم باز...نمی دونم رو زمین چی بود..نگاهش می کرد..

منم پیش خودم فکر می کردم  رامین تا الان کلا هر شخصیتی داشته تعریف من ازش بوده نه خود واقعیش..حس می کردم خودش رو داره می ریزه بیرون..خود گودزیلا آهنیش رو...حس کردم یه غریبه کنارم نشسته..شوهر مردم....با دو تا بچه...من کنارش چکار می کردم؟بازم فکر می کردم خوابم...یه لحظه هیچ حسی نسبت بهش نداشتم..برام معمولی شد ..معمولی معمولی...یکی که اصلا با من جور نبود...حرف میزد..می گفت تو دلت پره ..هی بحث شیرین فلانی رو وسط می شی..تا یه حرفی میزنم کم محلی می کنی جواب پس میدی...بچه رو کاری کردی از من بدش بیاد..با من غریبه باشه...فکر می کنی نمی فهمم...

حتی تن صداش برام غریبه بود..کاملا غریبه...نمی تونم توصیف کنم...

گفتم باشه..قبوله..ولی من نمی دونم باید چکار کنم..وکیل مکیل رو خودت جور کن..حالا کارت کی تموم میشه؟ خودت بهتر می دونی...دو هفته یا ده روزه..هر وقت تونستی...

هیچی نگفت...

پرسیدم گفتی دو هفته دیگه ها؟

رامین یه لحظه برگشت...صاف نشست..دست چپش رو محکم مشت کرد...گذاشت رو صندلی..بعد هم آورد بالا اون پشتی نیمکت هست اونجا بذاره..من ترسیدم نکنه منو بزنه..یکم کشیدم عقب...متوجه شد چه فکری کردم....آه کشید بعد ..منو نگاه کرد...روی چشماش خوابید...گفت یعنی همین؟...زل زده بود تو چشمام..نمیدونم چرا گریه ام نمی آمد..می ترسیدم اشکم بیاد آبروم بره..بفهمه کم آوردم ولی نمی آمد..خشک تر از خودش بودم...

گفت دو هفته دیگه وکیل می گیرم برو دادخواست طلاق بده.....

منتظر بود چیزی بگم...هیچی نگفتم..نمی تونستم بیشتر از این نگاهش کنم..ترسیدم گریه ام بگیره...سرم رو برگردوندم ..میز جلویی رو نگاه کردم...دو کفتر عاشق مشغول لبخند زدن به هم و صحبت از مراسم عروسی بودن.....ولی اون همچنان خیره به من بود....

گفت پس همین دیگه..دو هفته دیگه ...برگشت دو تا کفتر رو برویی رو نگاه کرد...با یه حالت خاصی گفت دو هفته دیگه...دو باره آه کشید...یه مدت اینطوری نشستیم...چایی رو نخورده گفت پاشو بریم...

بازم راه افتادیم..

اونم حس غریبگی داشت با من ..نه دستم رو گرفت نه هیچی...راه می رفتم ولی بی احساس..سرم سبک بود..اصلا انگار بدن نداشتم...رامین تند تند راه می رفت اما من آرام...نمی تونستم تند تر برم..اصلا حال نداشتم...

گفتم فقط اینو بدون به من مدیونی..این رسمش نبود.خودت می خوایی طلاقم بدی..بعد دو قورت و نیمت هم باقیه که وانمود کنی شراره خودش طلاق خواست..چرا من دوهفته دیگه برم اقدام کنم..خودت بکن..

فکر می کردم بازم از مارمولکیشه...گفت خودت گفتی می خوام طلاق بگیرم..پشیمونم زنت شدم...پروژه پروژه می کردی...تو باید بری...

گفتم به هر حال من اولی نباشم..تو اقدام کن من بیام موافقت کنم..گفت باشه...

بعد گفت تو زنی...موافقت با تو نیست که...با منه..حق طلاق با مرده...گفتم حالا هرچی...

دلم می خواست دستم رو میگرفت..برای اخرین بار تو پارک با هم قدم میزدیم..برای آخرین بار بهم میگفت دوست دارم...و... نه اینکه با تلخی ....

یه لحظه احساس تنهایی کردم...فکر گذشته ها میامد تو سرم...رقیه..مادر رقیه..مادر خودم..بارداری من...روزی که لو رفتیم...روزی که رفتیم رو برفا...و در عین حال دو دو تا میکردم ببینم چطور میتونم زندگیم رو بگذرونم...

چقدر پکر بودم..حال و روز خوبی نداشتم...گفتم بریم خونه..من سردمه..گفت حرفت تموم شد.؟..منم نمی خواستم بیشتر از این بمونیم...

ملیکا قرار شد بمونه خونه مادرم..

رامین تو ماشین .هی بر میگشت نگاهم میکرد...انگار یه حرفی می خواست بزنه...سرم رو برگردوندم از شیشه بیرون رو نگاه کردم...

چه سرنوشت عجیبی داشتیم...اولین روز آشناییمون که حرفای خوبی میزد بارون میبارید الانم بارون میبارید و حرفای ما صد و هشتاد درجه فرق می کرد...

و رفت..

تنها نشستم تو خونه..هی گفتم کاش یکم کوتاه می امدم..کاش فلان وشکون رو نمیگرفتم..فلان حرف رو نمیزدم...هی روز شنبه رو مرور کردم....

طلااااااااااااق!!!

این واقعا اون چیزی نبود که  می خواستم..من دوسش داشتم..بیشتر از اون چیزی که فکرش رو میکردم و تازه همه این ها رو دیشب فهمیدم...که حتی خودم رو خوب نشناختم...که نمی دونم این مرد چقدر تو زندگی برام مهمه...همین غریبه....

فشارم افت کرده بود ..سردم بود...و هی فکر کردم و بیدار موندم...البته کمی هم گریه کردم...ولی سعی کردم جلوی خودم رو بگیرم..چشمام پف نکنه...تابلو نشم...از حرصم هم بودا..گریه کردنم نمی امد..وضعیت وخیم تر از اون چیزی بود که بخوام تمرکزم رو با گریه به هم بزنم...

امروز ملیکا خوشحال بود.مادرم هم گیر نداد چرا گذاشتی موند خونه ما..

ملیکا رو .نگاهش می کردم و حرفای رامین رو مرور می کردم..به رامین نگفته بودم رقیه چه حرفایی بهم زده..یادم نمیامد بهش گفته باشم رقی می گفت قراره رامین طلاقت بده.....یکی دو بار جمله ها رو مرور کردم و البته جرات نداشتم دوباره این موضوع رو مطرح کنم ..چند جمله اماده کردم...اماده کردم تا اگر رامین حرفی زد بهش بگم که می دونستم قراره این کار رو بکنه...شاید واقعا رامین خیلی وقته این برنامه رو میریخته...

بعد از ظه رهم رامین اس زد که داره میاد ملیکا رو ببره..منم هول شدم..برداشت دیگه ای کردم..گفتم کجا؟من اجازه نمیدم دخترم رو جایی ببری....اس داد که می خوام باهاش بازی کنم..ببرمش پدر و دختری بگردیم...

می دونستم حوصله منو نداره..ملیکا رو آماده کردم تا بره..رامین اس داد که اگر خودتم میخواهی بیایی آماده شو ببرمت..

آماده نشدم..گفتم کار دارم تو ببرش...رامین خیلی سرد شده بود و با یه حالت خاصی همچین خیره میشد تو چشمم انگار چی قراره توش باشه..انگار توش نوشتن حرف دلم چیه....

نه آرایش کرده بودم نه هیچی...با ملیکا رفتن..خیلی خوشحال بود...طفلک..هر چند که رامین همیشه نمیاد اینجا ولی در هر حال پدر ملیکاس...اگر ازش طلاق بگیرم که بد تر میشه...من نمیتونم بهش برسم...

طلاق هم من رو تنها زن رامین نمی کنه...

نه می تونستم به ماما بگم نه برادرم نه بابا ..و نه خواهرم..نمی خوام شهر دور تو غربت اعصابش خطخطی بشه..بنابرین همینطوری ماندم...آمدم اینجا نوشتم...

این رقی چه برنامه ای ریخته بوده خدا می دونه...دو ماه پیش خبرش رو بهم داده بود..کلا حتما یه چیزایی وجود داره که من نمیدونم..

صد در صد یه خبراییه...

آمدم نشستم اینجا..هی نوشتم پاک کردم..هی نوشتم پاک کردم...یه وقت هایی حالم خوب میشه..امید میدم به خودم...

امیدوارم منصرف بشه..کلا یه جوری می گفت که یعنی اگر من نخوام نمیشه..یعنی فکر کنم..به این برداشتم امیدوارم..

یه وقتهایی حالم بده.....چهار بار متنم رو خوندم و از بس تکه تکه و قر و قاتی بود که مجبور شدم خیلی چیز ها بهش اضافه کنم..ویرایش کنم و ..حذف کنم و دوباره بنویسم...

شده اینی که می خونید...

سعی کردم با مسخره بازی توضیح بدم..شاید شما یکم بخندید...مطمئنم بازم حرفش رو پیش میکشه...

من تازه  دیشب فهمیدم که نمی خوام ازش جدا شم...یعنی واقعا به نفعم نیست...اصلا نمی خوام

فقط از این ناراحتم وقتی خودش از این گنده تر هاش رو گند میزنه من میبخشمش ..به رو م نمیارم ولی این یه حرف کوچک رو بزرگ می کنه...

 خیلی نوشته بودم همه پرید..به خاطر همین دو سطر بالایی کلی تجزیه تحلیل کرده بودم..

بگذریم..

روز پدر رو به همه مرد ها و پدر های خوب و خواننده های وبلاگم تبریک میگم...

خدا سایه اتون رو از سر خانواده ها و فرزندانتون کم نکنه...

شب خوش

بای

------------------

فقط دنبال یه راهم همچین خیطش کنم ..نه طلاق بگیرم نه هیچی اما خیطش کنم...

فعلا که هیچی بهش نگفتم....امشبم ور دل رقی جشن شب مرد گرفتن

/ 96 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
درسا

راست راستی مهریت چقدره؟خوب بگوووووو دیگه این که چیز secret ای نیست

مهرداد

شراره خانم اگر واقعا نمیخوایید ازش جدا شید باید کوتاه بیاید و دنبال خیط کردن نباشید ما مردا تو همچین شرایطی برای این ک ثابت کنیم مردیم کوتاه نمیایم .شوهرتون کمی سرد شده ازتون ک همچین حرفی زده و گر نه نمی گف شما میتونید ب زندگیتون برش گردونید کافیه ک بخواین.[چشمک]

ساقی

ناراحت شدم به نظر من می خواد امتحانت کنه ولی خیلی بده که این حرف و زده ، غروره خودتو حفظ کن

مریم

اگه قرار به جدایی شد حتما مهریه و خرج ملیکار رو بگیر حتما حتما حتما . نمی شه که بیاد ده سال خوشی کنه بعدم بچه و همه مسئولیت ها رو بندازه گردنتو بره یعنی چی که ملیکار و بدون تو نمی خوام مگه از خونه بابات اورددیش تازه گیرم که خونه به نامت کنه نمی تونی که اجر خونه رو بفروشی خرج درس و دانشگاه ملیکا بکنی باید جور کاری رو کرده خودش بکشه طلاق بگیری بدون نفقه سر بار خانواده می شی و از همه حرف می شنوی احساساتی عمل نکن مهریه برای همین خودخواهی مردا گذاشته شده خارج هم همینه دو نفر که می خوان از هم جداشن همه چی بینشون نصف می شه حتی اگه زن شاغل نباشه. احساساتی نشو این یه بار به حرف گوش بده و حتما حتما موضوع را با پدر و مادرت در میون بذار اونا هر چقد کم بدونن باز از تو بیشتر بدونن انشاالله که کار به طلاق نکشه اما اگه کشید همه حقوقتو بگیر فکر سالهای بعدو بکن خواهش می کنم محتاط باش اون میخواد تو اقدام کننده باشی که نتونی هیچ حقی رو بخوای اگرم خواستی شروع کننده باشی اول برای گرفتن مهریه اقدام کن بگو طلاق نمی خوام فقط مهریه می خوام بعد برای طلاق و یه مساله دیگه اینکه تو می تونی ادعا کنی اون تو این سالها نفقه هم نداده چون رسید

مریم

چون رسید نداره. قانون بدی هست به ضرر مردا حتی اگه از هیچ نظر برای شما کم نذاشته باشه بازم شما می تونی بگی خرجی نداده دادگاه میگه مرد باید قبض داشته برای اثبات حرفش. تو اجرت المثل هم می تونی بگیری برای اینکه بچه داری کردی و کار کردی. ولی همه اینا به شرط اینه که تو اقدام کننده نباشی.یه چیز دیگه اینکه جدیدا شگرد مردا این شده با دوز و کلک زن رو وادار می کنن مهریه نفه اجرت امثل رو ببخشه تا نشون بده مثلا که برای این چیزا زندگی نمی کنه و بی چشمداشته یکی از دوستای من اینجوری شد یه هفته بعد مرده رفت دادگاه تقاضای طلاق یه طرفه کرد. خواهر منم بعد از 6 ماه زندگی مهریه رو بخشید تا اینو به شوهرش ثابت کنه دو ماه بعد اومدن خونه ما برای طلاق. اون احساس باختگی که تازه وقتی میری دادگاه می فهمی احساسی و مالی ضرر کردی مثل حسرت روز قیامت می مونه. به خاطر همین می گم احساساتی نشو.البته کار اونا به خیر گذشت و مهریه هم دوباره تو سند ازدواج ثبت شد اما این وسط خانواده خیلی اذیت شد منم این قوانین رو از سر همون ماجرا یاد گرفتم.بزرگترین اشتباهشم این بود که وقتی میخواست مهریه رو ببخشه مشورت نکرد

مریم

نمی گم جار بزنها اما اگه موضوع جدی جدی شد و اگر تاریخ دادگاه بهت گفت با پدر و مادرت مخصوصا مشورت کن. و اگر خدای نکرده دادگاه رفتنی شدی تنها نرو.به همه نگو چون ممکنه بازم از اون شوخی های بی مزه باشه. کلا حق و حقوق برای گرفتن زیاد داری اگه از راهش وارد شی و گول هم نخوری چون تله زیاد داره این راه. با همه این حرفها امیدوارم مصلحتت همون باشه که تو دلت خواهانشی و دلت نشکنه. موفق باشی

سلام من اتفاقی داستانت رو خوندم نمی دونم زندگیت در چه وضعی هست ولی من ارزو داشتم شوهرم زن دیگه ایی داشت ولی اینقدر منو عذاب نمیداد من جایی دارم زندگی میکنم که حتی حق حرف زدن ندارم حق اعتراض ندارم ازصبح تا شب سر کارم اخرشم یه مشت فحش وکتک نصیبم میشه زندگی با یه مرد شیشه ای که بدبختانه دوستش داری ولی در عین حال ازش میترسی.هم من هم بچه ها خیلی ازش میترسیم حالا تو بگو کدوم زندگی سختتره خودم خوب میدونم که خیلی بی عرضه ام ببخسید جای این حرفا اینجا نبود ولی میخواستم سبک شم وقتی گوش شنوایی نداشته باشی برای خالی شدن به هر دری چنگ میزنی امیدوارم تو زندگیت بتونی راهی رو انتخاب کنی که هم به نفع خودت باشه هم به نفع دخترت راستی اسم دختر من هم ملیکاست

یک من

شراره! این پست که خوندم خواستم یه چیزی بگم، درد و دلی کنم... اما بی خیالش شدم.

نسیب

خیلی ناراحت شدم خیلی من همیشه آرزوی ی زندگیءعاشقانرو دارم بعد ک اینطوری میشه،چی بگم

فائزه

حالم خیلی بده این متنتو خوندم.اصلا دستم به کار نمیره