تعطیلات نوروز-5

بعد از اون حرف عزیزی من خیلی خیلی ناراحت شدم...دیگه کارد به استخونم رسیده بود... اشتهام کور شده بود...رقی هم میدونست خیلی گشنمه..و متوجه شده بود نمیتونم بخورم...فکر می کنم اونم ناراحتیش کمتر از من نبود...از دست رامین دلخور بودم...لعنتی...باعث همه این توهین ها خودش بود...خیلی دلم میخواست جواب عزیزی و زنش رو بدم..ولی کی از ترس رامین جرات میکنه چیزی بگه..ممکن بود جلوی همه خیتم کنه...رامین گفت چرا نمی خوری..گفتم سیرم...هی می گفت مگه چی خوردی...می خواست مجبورم کنه چیزی بخورم..منم گفتم اشتها ندارم...خسته ام...کمرم درد میکنه...خیلی راه رفتیم...

تعجب می کردم از اون همه اشتها هیچی نمونده بود..حتی بوی غذا حالم رو بد می کرد...دیگه حرفی نزدیم....همچین پکر نشسته بودم که عزیزی متوجه ناراحتیم شده بود...به روش نمی اورد...سعی کردم ولی اصلا  نتونستم چیزی بخورم...عزیزی لال بود..ولی یه بار که به همسرش اشاره کرد و اونم خندید...نتونستم تحمل کنم... گفتم حالم بده..می خوام برم تو ماشین یکم هوا بخورم....رامین فوری بلند شد که چی شده..گفتم هیچی سرم درد میکنه...سویچ رو گرفتم و وسایلم رو جمع کردم....

عزیزی گفت از شوخی های من ناراحت شدید..از دست من ناراحتید..گفتم خیلی ببخشید..ولی اینا که شما فرمودید شوخی نبود..متلک بود..بارمون کردید..در هر صورت این آخرین سفر ما با شما خواهد بود...رامین گفت شراره!!اخم هم کرده بود..اهمیت ندادم..گفتم من اگر می دونستم شما حتی مراعات بچه ها رو نمی کنید...اصلا نمی آمدم...مثلا این ها چه شوخی ای هست شما جلوی بچه ها می کنید؟...رامین خیلی عصبانی شده بود...گفت بس کن شراره....گفتم هر چی احترام داشتیم جلوی بچه ها همه رو هیچ کردید...رامین بلند تر گفت شراره!!!

تو چشماش نگاه کردم..بازم پشت چشمش صاف بود..ولی می دونم ناراحتم بود..بغض کرده بودم..گفتم من گفتنی ها رو گفتم..بی خود صداتو نبر بالا...

پا شدم رفتم بیرون...خانمش هم دنبالم میامد که والا ما منظوری نداشتیم...گفتم چطور ؟من این حرفا رو به شما میزدم ناراحت نمیشدید؟..حرف دیگه ای ندارید بزنید بخندید؟...خوبه از اول می دونستید رامین دو تا زن داره...

مشکل از شما نیست..همسر من شما رو نشناخته ظرفیت نداشتید..گفتم با کسی بریم سفر که جنبه داشته باشه.....نه با شما که حتی جلوی بچه ها رعایت حال ما رو نمی کنید...حالا مشکلیه که ما داریم قرار نیست همه به مشکل هم بخندن...شما تو زندگیتون هیچ مشکلی ندارین؟...

اومد یه چیزی بگه..گفتم برو خانم عزیزی..برو شامت رو بخور...گفتنی ها رو گفتین و هر هر خندیدین....همسفرای خوبی بودین تا حالا...پشتم رو کردم بهش و بیرون اومدم...

عزیزی و بقیه هم نمی دونم شام خوردن یا نخوردن..خیلی زود اومدن بیرون و عزیزی من من میکرد و معذرت خواهی می کرد که منظوری نداشتم...فلان...

من در تمام طول سفر..روم به دیوار..تکرر ادرار خیلی خیلی شدیدی داشتم....و کمر درد امانم نمیداد...تا بلند میشدم...دردش شروع می شد..چند قدم هم که راه می رفتم..تا نوک انگشتای پاهام درد می گرفت....

درد گوشم هنوز خوب نشده بود...تا چهار فروردین درده رو داشتم..نصف صورتم درد می کرد...

تو ماشین به بدبختی خودم فکر میکردم....یهو دیدم در باز شد....

رامین و رقی سوار ماشین شدن..ملیکا اومد بغلم که ماما سرت خوب شد؟چرا قهر کردی؟..س هم اومد نگاهم کرد..رفت سوار ماشین عزیزی شد...

رامین خیلی اخم کرده بود...با حرص ماشین رو روشن کرد و حرکت...گفت این چه کاری بود کردی شراره..نمیتونستی جلوی خودت رو بگیری...گفتم اینو از اون همکار گنده بکت بخواه..با اون زن عجوزش...سنشونم از من بیشتره...هر چی پیر پاتاله جمع کردی دور من...اسمش رو گذاشتی مسافرت...خجالت نمیکشی؟..این همه به خانوادت توهین کرد..این همه بهت توهین میکنه..یه گوشت در شده یه گوشت در وازه...اگر تو به خاطر همکار بودنش بهش احترام میذاری اونم باید همچین احساسی نسبت به تو داشته باشه..به زن و بچه تو احترام بذاره..اول دوستات رو خوب بشناس بعدا برنامه سفر قندهار بریز...دو هفته این زن رو تحمل کنم ؟....من نیستم آقا رامین....من برمیگردم...حوصله قرص اعصاب خوردن ندارم...

رامین اومد یه چیزی بگه..رقی با آرامش گفت ..منم ناراحت شدم...رفتارش درست نبود..حق داره خوب...رامین برگشت به رقی گفت اخه چرا تو صدات در نیومد..این فوری عکس العمل نشون میده...منم بدم اومد ..می خواستم بعدا تذکر بدم...با گریه گفتم ههههههههههه همین مونده بود...شکایت منو پیش هوووووووم بکنییییی!...رامین و رقی خندشون گرفت....گفتم ظرفیت ادم ها فرق میکنه..در ضمن من دومی هستم..بیشتر توهین هاش به منه نه  تو ..نه رقیه خانم.....رقی برگشت منو نگاه کرد..با دهن باز اخم کرد.. گفت اشکات رو پاک کن..الان می بینه خوش بحالش میشه..منم پاکشون کردم..تا آرایش مختصرم به هم نخوره...کمی وسایل خریدیم و قرار شد فردا برای نهار ماکارونی بخوریم....

خونه که رسیدیم رفتم تو اتاق گفتم می خوام بخوابم...زن عزیزی میگفت چایی میل ندارید بیارم براتون..گفتم ممنون سر سفره میل فرمودیم...قهر کردم و رفتم اتاق...گفتم میخوام ملیکا رو بخوابونم..ملیکا فوری خوابش برد...چهره معصومش رو نگاه میکردم...پوست نرمش..چشمای گرد درشتش...موهای فرفریش...ابروهای کوچکش..که مو نداره...دلم براش سوخت..من مایه خجالتش بودم..الان نمیفهمید..(میفهمه ولی خیلی کم.)...بعدا که بزرگ شد ..همه متلک ها رو فهمید...بعدا که رقی رو دید ...اگر خجالت می کشید باعثش من بودم..اون مثل من نمیتونه سینه اشو جلو بده بگه مادرم فرهنگی بید...فقط خجالته که خواهد کشید....گریه می کردم...دیدم رقی اومد تو اتاق..مانتوش رو در آورد.....پشتم به در اتاق بود..کلا نمیتونست منو ببینه....ولی فهمیده بود گریه میکنم...برگشتم نگاهش کردم..داشت لباساش رو عوض میکرد..پشتش به من بود...از کلفتی پاهاش خندم گرفت..پر سلولیت بود...مثل دو تا متکای تو پر.....که پشم شیشه های توش به هم گره خورده سفت شده...

رفت...یکم بعد رامین اومد....اومد نشست پیشم..برگشتم تا پشتم بهش باشه..دستش رو انداخت دور شونه ام میگفت ناراحتی..عزیزی چیزی نگفت که..شوخی میکرد...گریه نکن...ادای منو در می آورد..هههههههه "همین کم بود شکایت منو به هووم بکنی"...می گفت باحال بود گفتی شکایتم رو پیش هووم می بری...صدای فر فر بینی منو در میاورد و میخندید..دید من هنوزم گریه می کنم..از بیخیالیش حالم بد میشد..گفت گشنه موندی..برات یه غذای اضافه گرفتم...خواستی بیا بخور..تو یخچاله...موهام رو بوس کرد..گفتم من یواش یواش دارم میشناسمت...دارم برات..بذار برسیم خونه....از ترس تو از ترس غرغرای تو نمی تونیم جواب عزیزی رو بدیم..عرضه نداری خفه اش کنی...ما هم چیزی بگیم با ما بد میشی....گفت حوصله تو یکی رو ندارم خسته شدم...غذات هم تو یخچاله خواستی بخوری گرم کن بخور..ما تو هال می خوابیم..بیرون اومدنی مواظب لباس پوشیدنت باش..گفتم تو هم راحت باش پیژامه هم خواستی بپوش ولو شو رو مبل..مردی بالاخره...سالاری..تو راحت باش..ما هم دو هفته هی تو گرما بپزیم..گفت چیه؟ میخواستی مو هات رو افشان کنی برا عزیزی؟..گفتم برو گم شو...لیاقتت همون شوخی هایی هست که باهات کرده..میدونسته برا این مسخره بازی هاشم جا داری..به خودش...اجازه داده توهین کنه و الا گ..می خورد با زنش...رامین گفت گرما برات خوبه میپزی ..پخته تر میشی...گفتم شما هم از بس پیر شدی پاتال شدی..خامی نمونده....مغز پخت شدی..برو بذار ملیکا بخوابه.....می ترسم انقدر که پخته شدی...پنج سال دیگه بسوزی..چیزی ازت نمونه....عرضه نداری از خانوادت محافظت کنی...من پیش تو احساس آرامش و امنیت نمیکنم...برگشت نگاهم کرد..گفتم از دست زبون عزیزی...اگر میدونست جوابش رو میذاری کف دستش..ارزش قائلی برای خانوادت..و میتونی ازشون محافظت کنی..همچین مثل گرگ دنبال متلک نمیگشت بارمون کنه...ما رو کرده سوژه خودش..که بگه بخنده به زنش خوش بگذره..تو اما...؟؟؟...ول کردی خانوادت رو ...فقط به فکر خودتی...

رامین گوش کرد..هیچی نگفت...پا شد رفت...منم پیش ملیکا دراز کشیدم....همونجا خوابم برده بود...فردا دیدم رقی هم تو همون اتاق رو تخت بغلی خوابیده بوده..رو تخت سوم هم علی کوچولو خوااب بود....

------------------------------------------------------------------------------------------

یادتون میاد وقتی وبلاگ قبلی رو می نوشتم گفتم یه برنامه ای دارم...یادتون میاد گفتم زود قضاوت نکنید؟...چقدر از من دلگیر بودن بعضی ها..حالا کم کم با من دوستید...

من می خواستم اون حال و هوای عاشقانه ای که داشتم رو بهتون انتقال بدم..بعد اون حال و هوای صداقت داشتن یه طرفه با رامین و بعد برسم به این روز هام...تا هر کسی تازه وبلاگم رو می خونه اون حال و هوا رو داشته باشه..ولی نشد...

مهم نیست البته...یعنی خیلی ناراحت نیستم...

اون موقع خیلی از زن اولی ها از من بدشون میامد...ولی الان با هم دوستیم...و کم کم دارم بین زن دومی ها دشمن پیدا می کنم..مثل اینکه البته....چون خودشون نمیان بگن زن دومن..از حرص و جوشاشون می فهمم..

من می نویسم و بازم خواهم نوشت......همه باید بیان از خوشی هاشون بنویسن؟..نکه خیلی خوشبخت می شیم؟...باید همچین بنویسیم مردم دهنشون اب بافته؟...

می سوزن از اینکه چیزایی رو می نویسم که حس مشترک همه مونه...می خوان وانمود کنم خوشبختم..تا همه فکر کنن همه ما دومی ها خوشبختیم...من با اونایی که هوو ندارن کاری ندارم...

خیلی هوو دار ها هم هستن دوستم هستن و از صداقتم خوششون میاد...چرا من نباید از مشکلات این نوع زندگی بنویسم؟

خانم دومی هایی که واقعا مشکل ندارن اعتراض نمی کنن اونایی بیشتر سوختن که موارد مشابه تو زندگشیون زیاد یافت میشه...

حالا یکی متهمم میکنه سنت کمه اصلا بهت نمی خوره بچه دار باشی...یکی میگه چرا اینطوری می نویسی لحنت به زنای دومی نمی خوره..خوب برای اینکه من از اون احمق هاش نیستم که...از اونایی که با هزار دوز و کلک..وارد زندگی مردم میشن تا فقط بتیغن...من اگر پولم کم بود می گفتین پولتون کمه...شوهرت نمیتونه خرجتون رو برسونه مشکلاتت از اونه..اتفاقا بر عکس ..پولداره..یکی مثل من بنویسه همه میفهمن همسر دوم شدن تحت هر شرایطی مشکلات خاص خودش رو داره...به شما چه مربوطه من چی می نویسم...خوشی هم دارم..به وقتش نوشتم بازم خواهم نوشت...

مشکل مادی ندارم..چشم کور نشده..مشکلات دیگه رو میبینم...مشکل مادی خدا لعنتش کنه..کاری میکنه ادم فقط به فکر شکمش باشه..مشکلای دیگه یادش نمیاد..

سخن دومم اینه که من دروغ نمی گم و از کسی نمیترسم..نمیتونید مچ منو بگیرید...بارداری و گوش سوراخ کردن مشکلی نداره..حداقل من یکی سوراخ کردم و مشکلی نداشتم..خدا اون کسی رو که نوشت تو الان باید تو بیمارستان می بودی رو لعنت کنه..چون باعث شد من استرس بگیرم که حتما قراره اتفاقی بافته و هنوز نافتاده...بعد هم به من خندیدن که اینا چه ربطی به هم داره..منم از خودم ناراحت که چرا گول این ادم احمق رو خوردم و باورم شد....

البته فهمیدم ایشون گرگی هستن در لباس گوسفند ولی زود خودش رو لو داد....مچم رو گرفته در نظر خودش....ولی من می دونم از چی سوخته...من باید خودم رو خوشبخت نشون می دادم و تبلیغ می کردم تا همه اشتباه ما رو بکنن..

بگذریم...شایدم سو تفاهمه اشالا...

راستی چه ربطی داره من گوشم رو سوراخ کردم...به این مشکل بارداری من؟...من باردارم..ولی مشکل خاصی ندارم..خود بارداری رو مشکل کردم برا خودم..اذیت خاصی ندارم...یعنی چی چه وقت گوش سوراخ کردن بود؟اصلا به شما چه ربطی داره؟

بدم میاد از ادمایی که دل مرده هستن..کاری رو کردم که دوست داشتم...دلم باز شه...چه ربطی داره به هم..نکنه شما فکر میکنی من زانوی غم بغل گرفتم هر روز زر زر گریه می کنم؟..نه الانم آهنگ گوش می دم..کلی جوک جدید دارم به اونا خندیدم...فیلم میبینم..میرم پارک..

چه ربطی داره....من خوشم..اهمیت نمیدم چه مشکلی برام پیش اومده..فعلا از زندگیم لذت میبرم..به وقتش درد می کشم و تموم میشه..از الان خودم رو نباختم..من اینطوری هستم..نه مردم نه مریضم...یه مشکلی دارم حلش می کنم...

بعضی ها تا یه مشکل کوچک دارن خودشون رو میبازن...افسرده میشن..من نمی خوام افسرده بشم..اجازه نمیدم...سعی خودم رو میکنم تا به خودم انرژی بدم..بلد نیستین حسودی می کنین...

این همه دوست خوب دارم..خودم رو میتونم ببیازم؟نه..نمیشه..هر روز انرژی میگیرم ازشون...علت اصلیش اینه..

بازم میگم تا بازم بسوزن..زن دوم بودن اشتباهه..باورم نمیکنی..نکن...مگه کم هستن ادمایی که اشتباه خودشون رو قبول می کنن؟اول باید قبول کرد بعد تغییر ایجاد کرد...من تو مرحله تغییرم..اشالا...حد اقل با خودم کنار اومدم...مغزم کار فوکوله...قبلا هم کار میکرد..ای کاش...

اون موقع یه اشتباهی کردم..اگر مثل الان فقط یه وبلاگ مثل وبلاگ خودم بود..روشنم میکرد..راحت تر تصمصم می گرفتم...خلاف شرع نکردم..ولی برای این مشکلات امادگی نداشتم..تصوراتم فرق می کرد...

با خانم هایی هم که به خاطر مشکلات دیگه خانم دوم میشن کاری ندارم...اونا هم منطق دیگه ای دارن..منطقی به جز دوستش دارم گفتن...و آمادگیشون برا مشکلات شاید بیشتر باشه..ولی مطمئنم نصف قضیه بعد از وارد شدن به این نوع زندگی خودش رو نشون میده...هم برای مرد هم برای زن...

سخن اخر:وقتی زن دوم وارد زندگی یه خانواده ای میشه..خوشبختی از اون خانواده میره..نه مرد نه زن اول و نه زن دوم و نه بچه ها ...دیگه هیچ وقت نمی تونن روی خوشبختی رو ببینن..این نظر منه...خوشبختی به معنای تام کلمه منظورمه...

خوشبختی هم نه ...آرامش بگم شاید بهتر باشه...شادی کامل بگم...صداقت بگم.....دیگه گرفتین چی می خواستم بگم دیگه...

روز خوش...

/ 33 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حوا

از تحلیلهات خوشم میاد یعنی میدونی زمانی بود که به این موضوع فکر می کردم که با چه حسی میرن زن دوم میگیرن بلاخره ادم با یه نفر میتونه حرفشو بزنه ارامش پیدا کنه و خودشو تمام و کمال مال اون بدونه وقتی قضیه سه نفره میشه طبیعتا دیگه هیچکی احساس تعلق داشتن و مالک بودن نمی تونه بکنه... پس هدف ازدواج تحقق پیدا نمی کنه.مگه اینکه فقط به خاطر سیری شکم یا غریزه جنسی همچین ازدواجی بتونه معنا بگیره... ولی ارامش ؟؟؟؟هرگز

آرامش

شراره : منوشستي گذاشتي آرامش: فدات شم منو ببخش ، منظورم بطوركلي بود، اصلاً دلم نميخواد ناراحتت كنم ، خدا بدترشو سرمون مياره، بارها تجربه كردم ، بيايم اينجا دله تورو بشكنيم مطمئن باشيم جايي ديگه سرمون مياد. شراره ديگه ده سال زنه رامينه ، ديگه فحش و اينا چه فايده داره اگه مرهم نميذاريم زخم نزنيم ، بياييد راه حل بهش بديد زندگيش بهتر شه ،  راهنماييش كنيم زندگيشو درست كنه  [گل][گل]

نازی

اون یه نفر چوب انتخاب اشتباهشو می خوره انتخاب یه مرد عوضی

مهتابی

به نظر من تو واقعا حیف شدی. لیاقت یه مرد واقعی و یه زندگی کامل رو داشتی.حقت نبود به خاطر شرمندگی دخترت خجالت بکشی. حیف شدی.

ستاره

ببين شايد مليكا اگه يه خواهر برادر داشته باشه حس بهتري داشته باشه...اگه رامين بفهمه حداقل كارش اينه كه كلي مي زنتت و طلاقت ميده...مواظب باش يه چيز ديگه مي گم حرص نخوريا عزيزم ولي حس مي كنم رقي خيلي خانومه...خيلي سنگينه...

بنی

خوشم اومد جواب آقای عزیزی رو دادی عالی بود حتی اگه رامین دعوات هم میکرد اما کارت عالی بود زندگی تو به اونا ربط نداشت

بنی

خوشم اومد جواب آقای عزیزی رو دادی عالی بود حتی اگه رامین دعوات هم میکرد اما کارت عالی بود زندگی تو به اونا ربط نداشت

sara

اصن من قهرم...نظر های منو نمیزاری[گریه][گریه]

عسل خانومی

چقدر با سخن آخر موافقم.. دقیقا نمیشه گفت خوشبختی.. بلکه آرامش... موافقم باهات.. و تازه باید گفت نه تنها نصف مشکلات که تقریبا شاید 90 درصد مشکلات بعد از اینکه آدم بره زیر یه سقف خودشو نشون میده... مشکلات یعنی تمام دغدغه هایی که شاید دیگران براشون حتی مهم نباشه.. تفوتها و خیلی چیزایی که به نظر بقیه حتی تفاوت هم نیاد.... دقیقا باهات موافقم شراره[پلک]