تعطیلات نوروز- 10

یه روز دیگه....

جمعه نه فروردین.....

صبح ساعت هشت بیدار شدم....با سرو صدای من بقیه هم بیدار شدن...رقی خوابش سبکه..یا اون روزها خوابش خوب نبود..چون تا من بیدار می شدم میدیدم اینم پرید بیرون...

صبحانه خوردیم و قرار گذاشتیم..بازم رفتیم بیرون...نهارم خونه دوست رامین دعوت بودیم...می دونید ..عزیزان..من وزنم چند کیلو زیاد شدهبود ؟سه کیلو....یعنی انقدر خوردیم و خوابیدیم..سر ملیکا هم هفت کیلو تو سه ماه اول زیاد شده بودم....بعدا کمتر خوردم و حرص خوردم و لاغر تر شدم..ولی اون اندامی که قبلا داشتم رو ندارم دیگه..کمرم مستطیلی شده..تقریبا البته...این بارم معلوم نیست شاید قرار بود هفده کیلو زیاد بشم..اونم سه ماه اول..که راحته الان خیالم...نمی دونم الان چند کیلو شدم ولی قطعا کمتر میشه..خیلی ضعیف شدم...خیلی...

اتفاق خواصی برا تعریف کردن نداره..نهار خیلی خوشمزه ای بود خوردیم و ...اها..آقای کریمی اینا دیگه نیامده بودن...و اون یکی دوست رامین ..همون که اهل سیر جان هستن..انقدر بگو بخند بودن ...کلی گفتیم و خندیدیم..رامین هم حواسش به من..وقتی دید منم میخندیم..گل از گلش شکفت..رقی هم حواسش به این قضیه بود...حرصم می خورد...دیونه به رقی نمیگن؟..پس به کی بگن؟...دختر حسابی..به جای اینکه حواست به من باشه که از دیدنم حرص می خوری..یه جوری بشین منو نبینی ..فکر کن من نیستم...خوش باش...یه لحظه فکر کن نیستم...بذار منم خوش باشم..از دیدن حرص خوردن این منم حرص می خوردم...

اصلا بلد نیست خوش بگذرونه ...اصلا...

فقط می چسبه به چیزای منفی و الکی...نیمه خالی لیوان رو بیشتر دوست داره..اخه اونجا جا زیاده...قهقهه

خلاصه اون روز صبح کلی گشتیم...من بازم یه مانتو گرفتم...از نمیدونم کجا...مانتو های بندر خیلی خیلی بهتر از مانتو های اجغ وجغ تهران بودن...

بعد از ظهر رفتیم خونه برادر ذاکری ....لالا کردن..من لباس های خودمون رو می شستم....یه کهنه شور بغل حیاط بود..اجازه داده بودن ازش استفاده کنیم...می گفتن ماشین لباس شویی خرابه...

اول تو یه قل این کهنه شور لباسا رو می شستیم....بعد اب میکشیدیم..می انداختیم تو اون یکی قلش...و اون اب می کشید...چه صدایی هم داشت...کلی لباس کثیف داشتیم...همه رو شستم...

رقی فس فسو خوابیده بود...منم پشت همون اتاق اون طرف حیات هی آب میریختم می شستم...لباسای رامینم شستم....بعد دیدم یکی دو تا از لباسای علی هم افتاده بغل کهنه شور....اونا رو هم برداشتم....من که نمیشستم..فقط آب می کشیدم...اونا رو هم شستم...

همه لباسا رو پهن کردم..یه چایی ریختم بخورم دیدم رقی فسی هم اومد تو حیات....

چشماش سرخ بود..معلوم نبود خوابیده سرخ شده یا گریه کرده...رفت دبل.. یو ..سی بعد هم بچه ها رو یکی یکی بیدار کرد....رامین گفت صدای چی بود...نذاشت بخوابیم...منم گفتم داشتم لباس می شستم..یهو رقی پرید حیاط بهد اومد تو...گفت اینا رو کی شسته..لباسای علی دستش بود..گفتم من..مگه نمی خواستین بشورین؟..گفت تو جیبش یه کاغذ بود..گفتم من درش آوردم..بیا...خاک بر سرش..یه فاکتور خرید بود..سی تومن چرت پرت خردیه بود..بهانه می کرد..میدونستم می خواد یه دعوای دیگه راه بندازه...

گفت می خواستم با لباسای خودمون بشورم...رامین گفت عزیزم دستت درد نکنه..

به رقی هم برگشت گفت تو لباسای خودت و س رو می شوری ..چه فرقی میکنه...کارت کمتر شد...رقی گفت نه دکمه فلانش کنده شده..علی گفت امروز صبح کنده شد...رامینم گفت کهنه شوره دیگه..اینطوری میشه...شراره از این به بعد به لباس های این دست نزن...رقی علاقه داره به لباس شستن...لذت میبره...

خنده

رقی برگشت تو روی رامین...تو چشماش نگاه کرد..با تنفر..رامینم نیششش باز گفت کف میکنه اینا...دوست داری...کفش رو ببینی...لباسا توش می چرخه...اینطوری ...

رقی گفت خفه شو..بدبخت...و رفت...

بعدش گفت نجسشون نکرده که شسته..باید بگی دستت درد نکنه...خواسته مثلا بهت کمک کنه...رقی گفت نخواستیم...

لباس پوشیدیم رفتیم بیرون...بازم گشتیم...بازار ایوزیها...(معنیش رو میدونید چیه؟ املاش درسته؟...)

خیلی مسافر اومده بود بندر خیلی....همه جا شلوغ بود..خرید نمی کردیم...می خواستیم بریم قشم بعد...البته رقی این قوانین سرش نمیشد..مشغول اتمام پولای رامین بود...

رفتیم خونه دوست رامین آقای ذاکری...فکر می کنم فقط بندری ها می تونن انقدر خوش رو و مسافر پرور باشن...چقدر زحمت دادیم..رفتارشون طوری بود انگار ما خیلی ساله با همیم...و کلی به ما زحمت دادن ..حالا دارن جبران میکنن..من هیچ وقت نمیتونم مثل اونا باشم...

رفتار همه با من مثل رفتار من با یه دبیرستانی بود..خوب من از اونا ده سال کوچکتر بودم...روحیه خودمم بچه گونه هست..اینم روش...رفتارشون خیلی مادرانه پدرانه بود..کلا رامینم اینطوریه...

عصر قرار بود برنامه بریزیم فردا بریم قشم...می گفتن قیمتاش از بندر کمتره و اول اونجا برین...(والا امسال هر چی خریدیم تو فروشگاه رفاه ارزون تر از قشم بود...تنوع جناسشم بیشتر...)

همه اومده بودن خونه آقای ذاکری و قرار شد تو حیاط خونه وسطی بازی کنیم....رامین که نگرانم بود...نذاشت من بازی کنم..و البته به کسی نگفت جز خودم....نشستم به تماشای بازی دیگران...یاد لگد پرونی رامین افتادم...شنبه قبل عید یادتونه؟...کم مونده بود لگدش بره تو شکمم...حالا زن مردم اینجا راحت...وسطی بازی می کردن و حالا همون رامین لگد پرون..همون رامین نگران من شده بود...

 

همه بازی میکردن..وسطی بید خوب... پریدن و خم شدن و حرکت داره دیگه...من البته مانتو تنم بود...و رقی و خانم امانی نیز...اما...خانم کریمی و ذاکری و عزیزی راحت بودن...نه راحت اونطوری..تونیک داشتن و با شال بودن...رامین انقدر دهاتی بازی در میاره کی جرات میکنه پیش زن های این که مانتو پوشیدن ..یکم راحت بپوشه..خب خجالت می کشن...

آقای کریمی خیلی محکم توپ رو می زد و هر کسی رو میخواست فوری حذفش میکرد ..یه نفر آقا و یه نفر خانم باید توپ رو میزدن...هر تیم سه آقا و سه خانم داشت..وسط بازی هم میشد یار اضافه کرد..به شرطی که گروه مقابل هم همون اندازه یار بگیره...کریمی خیلی هم خوب بال میگرفت...

نمیدونم چی شد دیدم رامین نیست...رقی تو تیم آقا و خانم کریمی و خانم امانی بود..تا میرفت تو... یه توپ میچسبوندن درک..نش و می باخت..گفتم منم بازی..خانم امانی گفت نه دیگه اول نخواستی یار گیری کردیم...آقای کریمی گفت بذار بیاد..دو سری توپ پرت کنیم باخته...خوشحال شدم..رفتم کنار خانم ذاکری وایستادم...آقای کریمی توپ اول رو زد ..جا خالی دادم..خیلی راحت..کمرم رو خم کردم و توپ رد شد...بعد خانم امانی توپ رو انداخت..اونم جا خالی دادم...یکی دو بار که جا خالی دادم تازه می خواستم کیف کنم و داشتم گرم می شدم..که...یهو دیدم رامین داره میاد تو حیاط..آقای کریمی که دید حواسم نیست و پشتش به پله ها بود و متوجه ورود رامین نشد..و کلا نفهمید چرا حواسم پرته...یه توپ محکم و تند فرستاد طرفم....تا بجنبم...توپ خورد تو شکمم...هم پوستم سوخت..هم شکم درد گرفتم..دلم خیلی خیلی درد میکرد یه جور متفاوت..رامین وقتی که دید رفتم وسط...قیافش اینطوری شده بود(تعجب)..دید که توپ هم بهم خورد...عصبانیشد اینطوری...قرمز...رقی هم فهمید شوهرش دیونه شده...برگشت ببینه رامین چرا عصبانیه...

دردم خیلی شدید بود..بلند گفتم آآآاع همونطوری خشکم زده بود..کریمی ترسید...گفت ببخشید خیلی محکم زدم..اخه خیلی خوب جا خالی میدادی....رامین اومد...داد زد..مگه نگفتم تو یکی بازی نکن...شرایطت رو نمیدونی؟...همه برگشتن ما رو نگاه کردن...ملیکا رو دیدم..بازم سرش رو انداخت پایین نگاهش رو میچرخوند تا ببینه کسی نگاهش میکنه..

عزیزم..اعتماد بنفسش داشت بر باد می رفت...

شکمم خیلی درد میکرد..توپ رو انداختم و گفتم چیزیم نشد..من خوبم...کریمی ولی زنگش زرد زرد شده بود....سرشم کچل..زردیش بیشتر مشخص بود... گفت خیلی بد خورد بهتون؟ ببخشید...خانم امانی و کریمی اومدن طرفم..رامین هم پشت چشماش صاف صاف بود...ازش می ترسیدم...انگار من برده بودم و مالک (برده دار) محترم داشت می امد طرفم....آقای کریمی که متوجه اوضاع بود هم می ترسید هم اومد طرفم تا اگر حمله ای از طرف رامین خرسه اتفاق افتاد جلوش رو بگیره...ولی رامین اومد...من یه قدم رفتم عقب..گفت چیزیت که نشد..شکمم خیلی درد می کرد..گفتم نه..مهم نیست...یکم پوستم سوخت..اخه محکم زد..(به زور می خندیدم.).گفت خب باختی بسه دیگه...برو تو خونه استراحت کن...

احساس ضعف میکردم.رفتم تو خونه الکی گفتم نفسم برید...رامین ولی نگران شده بود...لعنت به من خودخواهی کردم و بازی بقیه رو زهر مار کردم....دیگه صدای وسطی نمی امد..

رامین بعد از دو دقیقه اومد تو...پیشم نشست..باز رفته بود رو مود مهربونی..که ازم حرف بکشه..کور خوندی رامین جان...گفت حالت بده فلان دعواش کردم که چرا الکی نگران شدی..مگه چی شد...گفت تو یهو خشکت زد معلومه درد داشت...گفتم از تو ترسیدم و خشکم زد..گفت مطمئن باشم چیزی نیست گفتم آره...

ولی...ولی  ضعف می کردم...می خواستم زود برگردیم ...هر کسی تو اون شرایط وضعیتش رو به همسرش می گه من از ترس رامین...خودم رو زده بودم به خوشحالی...

خود کرده را تدبیر نیست...

.....رفتم دسشویی و خیلی سردم بود..فشارم افتاده بود..می ترسیدم چیزی بشه و ابروریزی بشه...

وقتی اومدم بیرون دیدم آقای ذاکری با نگرانی با خانم ذاکری حرف میزنه....ذاکری می گفت اگر رامین بفهمه...اوقات تلخی میکنه..من میشناسمش...با کریمی دعواشون نشه خوبه...بعد صدای منو که شنیدن برگشت..کاملا مشخص بود نگرانه...خانم ذاکری گفت خوبی عزیزم..گفتم آره..بابا الکی نگران شدین...(ولی حالم خیلی بد بود)...گفت می خوایی بیا کمی استراحت کن..رفتم تو اتاق دراز کشیدم....پاهام رو بردم بالا رو دیوار...خیلی سردم بود...خانم کریمی اومد تو اتاق...به تته پته افتاده بود...دستم رو که گرفت تو دستش...فهمید اوضاع خرابه...گفتم مسکن می خوام...گفت تقصیر کریمیه نباید محکم می زد...فکر میکنه همه مثل خودشن..سخت جون....رفت که برام مسکن بیاره...یهو دیدم رامین دم دره..مسکن و آب رو گرفت اومد تو..می دونستم غر میزنه..س و رقی هم بیرون در بودن..با فاصله ...نگاهمون می کردن...ولی نگران بودن وکنجکاو که چی شده...گفتم رامین در رو ببند...گوش نداد گفتم در رو ببند رامین..

نبست..س اومد در رو بست...و موند بیرون..رامین گفت همین رو می خواستی ها؟همینو می خواستی؟داد میزد...دلم میخواست  دلداریم بده..ولی..خیلی عصبانی بود...

خوش به حال مرد ها...کاش منم مرد بودم..عربده می کشیدم..زن میگرفتم..می زدمش...صاحب بچه ای می شدم که خانمم باردارشه..و کلی زبون درازی میکردم..همه هم میگفتن حق با توئه......

رامین اومد قرص رو انداخت رو شکمم گفت بیا...بردار کوفتش کن...خواستم بلند بشم......

لیوان رو که ازش می گرفتم دستش خورد به دستم..دید سرده سردم...دستام می لرزید..صداش آروم تر شد گفت میری خونه؟ببرمت..گفتم اره ولی س اینا با من نیان..رقی اینا نباشه..فقط منو ببر...گفت باشه...بپوش بریم..گفتم آمادم دیگه چی بپوشم...بلندم کرد و رفتیم..در که باز شد....

نگرانی اطرافیان..خوشحالی رقی و حسادتش...اینا رو نمیتونم بنویسم...واژه ها ....واژه هایی که من بلدم..و تا اونجایی که می تونم باهاشون ور برم...هیچ کدوم قدرت اینو ندارن که اون صحنه و احساسات منو وصف کنند...

رفتم تو ماشین و ...تا خونه رامین محکم کوبید رو فرمان ماشین و غر زد...چقدر بهت گفتم مواظب باش..لعنت به من نباید می آمدیم..بگو ببینم تو ...از اولم می دونستی خبریه نه؟...خدا لعنتت کنه...

...بی شعوری دیگه.....هستی...بی عقلی...

درد داشتم...گریه می کردم...گفتم نمی خوامش...محکمتر می کوبید رو فرمان..بی جا میکنی....می خوردی نمیخواییش....از کی تا حالا آدم شدی واسه خودت تصمیم می گیری؟....

یکم ساکت می شد دوباره شروع می کرد...

...کار خودت رو کردی؟راحت شدی؟ها؟حالا راحت شدی؟....و....و......پس عمدا این کارو کردی...حساب کریمی رو هم میرسم....

همین رو می خواستی ها؟همینو می خواستی...بچه ام رو بکشی..سفر رو زهر مارم کنی...ها؟....           ........          ............چه فحشایی بلد بوده رامین...ماشالا..

استرس داشتم...رامین وحشی شده بود....به خاطر فحشاش ناراحت بودم...قلبم رو به درد می آورد...هر یه کلمه هزار بار فاصله مارو بیشتر می کرد....می ترسیدم اتفاقی بافته رامین ابروریزی کنه...اون وقت خبر مثل بمب میترکید پخش میشد....ولی اگر طوری نمی شد...خبری هم در کار نبود....رامین گفت بذار برسیم خونه...ازش می ترسیدم....

حالم بهم خورد و استفراغ کردم....تمام لباسم کثیف شد....رامین هم نگرانم بود ...هم عصبانی....یکم آرومتر شد..یعنی غر غرش کمتر شد نگرانیش بیشتر...

رسیدیم خونه و رفتم حموم...لباس های تمییز برام آورد..و سرک میکشید ببینه چه خبره..خیلی هم ترسیده بود..بهش گفتم نگران نباش....ولی هی می کوبید رو در می گفت چی شد..مشکلی که نداری؟...شراره؟....حالت خوبه؟.....بیا بیرون ...بسه دیگه...برات خوب نیست...آب گرم زیاد باز نکن...برات ضرر داره....

یه رب بعد اومدم بیرون....

رنگش مثل گچ سفید شده بود...

گفت بریم دکتر ..گفتم نه ....

کمکم کرد لباس پوشیدم و رفتم اتاق خواب..کمکش و نحوه حرکات دستش که با حرص بود از صد تا فحش و کتک بدتر بود....از درد ناله می کردم...رامین اعصابش خرد بود..می گفت بیا  ببرمت دکتر..گفتم ببری خودم رو می کشم...می دونم چیزیم نیست....اگر مشکلی پیش بیاد..فلان فلان میشه...گفت خود دانی..ولی من میگم..بریم...گفتم صبر کن..خوب نشدم می ریم...چیزی نشده که...

بهش گفتم من می مونم خونه و بره خونه آقای ذاکری....قبول نکرد.....راستی هی هم به موبایل رامین میزنگیدن که چی شد..رامین هم به آقای ذاکری گفت ترسیدیم اتفاقی پیش بیاد آبروریزی بشه و اومدیم خونه ..الحمداله چیزی نیست...و اونا هم با خبر شدن که بنده باردارم...رامین به در خواست من به ذاکری گفت که بچه ها اونجا بمونن..دیگه زهر مارشون نشه...شراره هم طوریش نیست...یکم بمونن..

قرار بود شام بریم بیرون...مهمون خودمون..یعنی هر کسی به حساب خودش...و رامین گفت بچه ها با امانی اینا برن....بعدشم با امانی حرف زد و ازش خواست بچه ها رو اونا بیارن خونه....گفت شراره استراحت کنه بهتره...تنها هم نمیتونم بذارمش...

یه ساعتی بود خونه رسیده بودیم...به رامین گفتم گشنمه..رامین گفت می رم برات غذا میگیرم..چیز خاصی دلت می خواد؟گفتم نه...رفت....یه ساعت بعد اومد...

بوی سیگار میداد...معلوم بود خیلی عصبی شده که رفته سراغ سیگار.....دستش رو گرفتم..گرم بود...سه تا مسکن خورده بودم..خوابم میامد..همچنان درد داشتم...داشتیم غذا می خوردیم که رقی اینا هم رسیدن....رفته بودن بیرون شام خورده بودن...با عزیزی...دوست سیرجانی...و امانی....بعدا فهمیدم کریمی و همسرش خودشون یه جای دیگه رفتن....یا ناراحت بوده بیدند....یا اینکه...عوشقولانه رفته بودن ...دوتایی.... روی نحس بقیه رو نبینند...

 

شام خوردم...اشتهام کم بود...ولی ته دلم داشت سوراخ میشد...خوردم تا اون سوزش بره...دراز کشیدم ... کم کم خوابم برد...

نصف شب باز از درد بیدار شدم..دیدم رامین همون جا نشسته...گفت ببرمت دکتر؟شراره ؟عزیزم....دستم رو بوس میکرد...حالم از این کاراش بهم میخوره.... رامین دم دمی......

فکر میکردم خیلی خوابیدم...دیدم نه فقط چهار ساعت گذشته...و حالا من بودم..درد و بی خوابی...رامین می خواست مجبورم کنه برم دکتر...ولی من زنگیدم دختر خاله ام...بهم گفت چی بخورم دردم کم شه...و چه مواردی مهمه که باید بهشون اهمیت بدم..نمیتونم بنویسم...زشت بید..عیبه...خانواده رد میشه...تذکر داد چه مواردی مهمه و اگر چطور شد برم دکتر...

رامین کمی خیالش راحت شد...البته دختر خاله می گفت باید یه پزشک معاینه ات کنه..ولی من به رامین نگفتم..دختر خاله هی اصرار میکه برو دکتر ولی من اهمیت ندادم...به رامینم نگفتم...دختر خاله رو قسم دادم یه کسی نگه..ولی دهنش لقه...می دونستم به مادرم و خاله حتما می گه.. ..مهم نبود...مهم این بود که نرم دکتر....

پشتم رو کردم به رامین تا منو نبینه...داشت با موبایلش بازی می کرد...

گریه می کردم...رامین متوجه شد...صدای بالا کشیدن آب بینیم متوجهش کرده بود...گفتم از س خجالت می کشم...گفت تو هم نمی دونی چه بهانه ای بیاری...خوشحال باش..داری ماما میشی...اشالا چیزیت نشده...

رامین با اینکه مرد بید..در مورد این چیزا بیشتر از من می دونه..من مثلا یه بار بچه دار شدم..بازم کمتر از رامین میدونم...خیالش راحت بود...

دلداریم داد...بعد هم مسخره ام کرد که گریه میکنم...

درد شکمم خیلی کمتر شده بود..ولی اضطراب داشتم...و رامین هی غر می زد که بقیه فردا برن..ما بمونیم بندر...و سر این موضوع کلی بحث کردیم...

ادامه دارد

/ 28 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خودم

داستان نویس خوبی هستی اورین اورین. دوسه تا وبلاگ یکی اشپزی یکی زندگی واقعی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟این یکی میشه سرکار گذاشتن اوسکلا مگه نه شری جون

آمیتریس

جدی هندونه زیر بغلت می ذارن[قهقهه] بابا شراره من حسودیم شد چرا کسی برای من هندونه نمی یاره[عینک] برم تو کامنت دونی یه ذره هندونه ها رو ببینم دلم واشه[نیشخند]

سحر

سلام من اتفاقی با بلاگ شما آشنا شدم و تا حدی خوندم و متوجه شدم متوجه شدین اشتباه کردین که زن دوم شدین اما اینکه تو این وبلاگ به همسر اول شوهرتون بی احترامی می کنید و نه تنها تو وبلاگ بلکه جلوی خودش برام عجیبه! اگه می دونین اشتباه کردین دیگه این الفاظ و اهانتا چیه؟ خودتونو جای اون زن بدبخت هم بزارین که وقتی 2 تا بچه آورده دل شوهرشو زده و اون اومده با شما و ظاهرا شما هم دلشو زدین. اینکه باهاش برین مسافرت و زجرش بدین فقط بخاطر اینکه حس کنجکاویتو در مورد رفتار شوهرتون با اون ارضا کنید به نظرم یه جور سادیسمه! اینکه شما بقول خودتون مثل سرطان تو زندگی اون هستید که مسلمه اما اونی که زیادیه خود شما هستین پس دیگه این اهانتا و کارا رو نداره. بعضی وقتا بی خبری از همه چیز بهتره هم برای شما هم برای هووی شما!

يه دوست

وقتي أو نجا بودي كه باردار بودي مسكن خوردي ! عشقا دروغها رو با هماهنگي بگو. بوس

مایده

از یه طرف با خودم می‌گم این شراره بیشتر از این حرف‌ها می‌فهمه که بخواد کتک بخوره ( با اون وضع)‌یا دم دقیقه بشنوه که می‌زنم لهت می‌کنم.. زن دوم باشه و ... از حرفاش معلومه که باهوشه..می‌فهمه!! کسی که این حرف‌ها رو بفهمه و بتونه بنویسه عمرا این شرایط و خواری رو تحمل کنه. از یه طرف هم می‌گم پس این ده سال این وسط چی می‌گه؟!! بلاخره ده سال زمان کمی نیست که.. چرا هنوز باهاش مونده؟! یه چیزی این وسط هست که من نمی‌فهمم!

سحر

شراره خانم. مطمئنا طرز فکر ما و نوع احساساتمون خیلی با هم فرق داره. قبلا هم گفتم، همیشه می خونمت اما خیلی نظر نمی دم. نوع نوشتنت رو دوست دارم اما اتفاقاتی که می افته رو نه. دیدی آدم کتابی رو می خونه و اصلا نمی تونه ادامه نده اما داستان ناراحتش می کنه و حتی به گریه می اندازنش؟ برا من که این اتفاق زباد افتاده. خلاصه داستان زندگی شما هم برای من اینطوره. حرص می خورم از دستتون ، عصبانی می شم، ناراحت می شم. اما می خونم. فقط خواستم یه چیزی رو بگم. ببین ما شاید تا آخر عمرمون هم با هم روبرو نشیم و زندگی هامون تاثیر مستقیمی رو هم نداشته باشه، این زندگی توست و به قول معروف هر گلی زدی به سر زندگی خودت زدی. بشین فکر کن. نشه یه طوری که بعد از 20 سال بگی "با قلبی لرزون و با خوشحالی به زندگی باهاش ادامه دادم". همون چیزی که الات در مورد 10 سال پیشت می گی.

سحر

دوست عزیز، من نمی گم کامل اما حس اینکه شوهر آدم بره زن دوم بگیره رو درک می کنم، چون پدر شوهرم سالها پیش مخفیانه زن دوم گرفته اما خیلی زود دستش رو می شه و مادر شوهر من با 4 تا بچه، اون زن با دو بچه! ولی باور کن مادرشوهرم از خانومی و خانه داری و شوهردوستی و زیبایی و هرچه خوبیه بگم هیچی کم نداره، و الان که حدودا 50 سالست و 25 سال از این موضوع می گذره باور کن همیشه یه غمی تو چشماشه، اونم مجبور شد بخاطر 4 تا بچش بمونه هووی تو هم مجبوره، اما حداقل اینه که بیش از این رنجش ندی، چون به هر حال اونی که وارد زندگی دیگری شده شمایی. [خنثی]

دختربندري

عزيزم اون بازار بازاره اوزيهاس اِوَز يكي از شهراي استانه فارسه نزديكه لاره چون فروشنده هاش لاري يا اوزين ميگن بازاره اوزيا

آرزو

سلام شراره جون تازه وبتو دیدم و دارم میخونم.ملیکا کیه؟بچه مشترک تو رامین؟شما الان چند سالته؟چند ساله با رامین ازدواج کردی؟

نسیم

سلام شراره جان نسیم هستم تمام مطالبتو خوندم. خیلی خوب مینویسی. من هم شرایط تورو دارم تقریبا ولی کمی عاقلتر من تن به ازدواج ندادم .البته مدیون مشاورهایی که رفتم هستم.ولی دلم واسه زنان و دخترانی مثل خودمو خودت میسوزه.انگار یه چیزی مسخمون کرده و نمیتونیم با تمام مشقتاش دل بکنیم یا شایدم نمیخایم شکست از زن دیگه ای رو بپذیریم. هر چند ما اضافه ایم ولی ما هم سهمی در آرامش زندگی اون مرد داریم .4 ساله دوستم خانوادم فهمیدن 5.6 ماه جنگو دعوا بود الان قانعشون کردم اون دیگه نیست .ولی من همچنان با اونم.تو خیلی شهامت داشتی که ازدواج کردی باهاش من از ترس بچه هاش و آینده راضی نمیشم.نمیدونم تا کی و کجا ادامه خواهد داشت. الان 24 سالمه و عمرم داره میره و همینطور موقعیتهای ازدواجم ولی نمیشه دل بکنم.درموندم در مقابل این وضعیت