تعطیلات نوروز-11

روز شنبه همه سوار بر ماشین خوشجل من که در حال فروختنش هستیم و من گریه می کنم...راهی بندر نمی دونم چی شده...از اونجا سوار بر لنج قرار بود برن قشم...من موندم بندر..با رامین..به علت مشکل پیش اومده...

رقی و بقیه با هم رفتن...

روز شنبه من و ملیکا و رامین رفتیم بیرون..برا خودمون گشتی زدیم..رفتیم بازار ماهی فروشان..لب دریا...کلی خوش گذروندیم...رامین بازم مهربون بود..و البته قبول کردم بریم دکتر...اتفاقی نافتاده بود...

فردای اون روز ما سه تایی با هم رفتیم قشم...البته جزیره قشم...چون تو خود شهر قشم نرفتیم ..اول رفتیم درگهان...و با ماشین آقای ذاکری رفتیم...یه ال نود سفید...رفتیم بندر؟ و از اونجا در گهان...

اونجا یه خونه گرفته بودن و ما ساعت ده رسیدیم...شبی هشتاد تومن یه خونه کامل و خوب..دایره زنگی هم داشت...هورا

دیدم رقی کلی خرید کرده..آها یادم رفت بگم...وقتی منو دید خیلی خیلی قیافش گرفته بود...مثل سنگ ...نفرت تو چشماش موج می زد...گفت دیدی می دونستم..فوری پرید جلوی من...رامین از ترس اینکه رقی حمله ای بکنه دستش رو باز کرد و اومد جلوی من...بقیه هم متوجه شدن...گفت رامین ؟..با نفرت و ناراحتی رامین رو نگاه می کرد...

وقتی رامین اینطوری هوای منو داره...از من دفاع می کنه..اهمیت نمیده کی چی میگه...انقدنه کیف میکنم....یک حالی میده...

چشمام به چشمای س افتاد...وقتی رامین اومد جلوی من..س هم نزدیک تر شد..فهمیدم ترسیده رامین رقی رو بزنه..

آقای مهندسچشم

از س خجالت کشیدم...با صدای بلند گفتم وایی...رامین..ببین ما یه روز نبودیم چقدر خرید کردن..همه برگشتن ببینن من چیو میگم..

من چیزی رو نمیگفتم..فقط می خواستم بحث عوض شه....گفتم همه مسلح بشین..کارت خریداتون رو بردارین بریم...

رقی و رامین یه گوشه پچ پچ میکردن..رقی باغچه رو نگاه می کرد...یه طرفش به رامین بود...رامینم هی دستش رو پایین می اورد هی حرف می زد...

بهم گفتین کاش یکم کمتر توهین کنم به رقی..به خاطر شما ..همه رو قورت می دم...

ازش بدم میاد..چطور خوشم بیاد؟...

رفتیم بازار..کلی خرید کردیم...کلی...دلم برا رقی میسوزه..چون سایزش درشته چاقه همه چی نمی تونست بخره...از اون لباس زیرای خوشگل...

بگذریم...تا شب درگهان بودیم...شب رو اونجا موندیم...رفتیم یه رستوران نمی دونم چی چی...شگل کشتی درست کرده بود..رستورانش بوی ماهی می داد..حالم بد می شد..رامین گفت من با شراره بیرون می خوریم...ملیکا هم اومد... و ما شاممون رو گرفتیم بیرون خوردیم...میگو پلو بود...دوست نداشتم...

من بهتر بلدم بپزمعینکزبان

..تند بود..با روغن و رب زیاد..رامین انگشتاشم خورد...ملیکا هم بدش نیومده بود...

شب یه خونه دیگه گرفتیم...چون تعدادمون زیاد بود...این دفعه از همون اقا ولی هفتاد تومن...تو همون کوچه بود...

فردا رفتیم قشم...ای جان...چقدر مانتو خریدم..یکی سرمه ای...یکی نفتی....یکی سفید و آبی روشن و کرم و قهوه ای...قاتی پاتی...

یکی رنگارنگه..وقتی پوشیدمش و اومدم بیرون ...تو راهروی پاساژ رامین حواسش نبود که این منم...رفتم پیشش واستادم..گفتم بهم میاد..نشنید..ولی دیدم یواشکی تو اینه..یعنی تو شیشه ویترین مغازه نگاهم میکنه...یاز پایین تا بالا..یهو چشمش افتاد به چشمم...هول شد برگشت...عصبانیاین چیه پوشیدی؟ها؟...

گفتم رامین جانم..بهم میاد؟..خوبه...راستش از طرز نگاهش تو شیشه فهمیدم چه شگردی برای چشم چرونی داره و صد البته می دونستم ما نتو بهم میاد..یکم کوتاهه ..

گفت کجا میخوایی بپوشی؟ گفتم همینطوری تو مهمونی های تو خونه..و الا مگه میشه خیابون رفت باهاش...گفت ماشالا فعلا که رفتی..مردای اینجا ادم نیستن؟..زود برو درش بیار..وقتی خریدم اومدم بیرون دیدم رامین مشغول تماشای یه بانوی خوشگل قد بلند و روسری قرمز هست...گریه ام گرفت...چشمام خیس بود...

رامین برگشت طرفم...قیافم رو دید گفت چی شده؟برگشت توی مغازه رو نگاه کرد..گفت کسی چیزی گفته؟چی شد؟...دید من اون خانم رو نگاه می کنم...گفتم هیچی..بیا بریم...

خودش می دونست برا چی ناراحتم...دیگه مواظبش بودم...دیگه خوب خردی نکردم..عوض نگاه کردن به مغازه ها حواسم به رامین بود..تا ...

رامین متوجه شده بود..اول نگاه می کرد تا من نبینمش بعد ...

یه بار دیگه که گیرش انداختم..محکم زدم وسط شکمش..گفتم رامین..هنوز هفت تای من مونده..هفت تا هفت تا..میشه چهل و نه تا...مواظب خودت باش...رامین تا گوشش سرخ شد...

از دستش فرار کردم...یه فروشگاه دیدم همه سایز درشت...مارک زا..را هم توشون داشت..برای رقی یه لباسی انتخاب کردم...سبز تیره...مدلش اینطوری بود که بالاش حریر مانند پارچه نازک داشت..توره گیپوره چیه از اونا دور یقه اش بود...یقه مربعی...

پایینشم رو شکم اینا چین داشت بلندم بود...

یه لباس سیاه دیگه هم بود..اونم برا رقی برداشتم....رامین میگفت برا رقی می خری؟

چشماش باز بود...دهنش نیز...

حوله و لحاف و ..چند تا چرت و پرت دیگه خریدم..برا س و علی هم به سلیقه رامین خرید کردیم...ساعت پنج هم برگشتیم بندر...شب ساعت هشت نه بود رسیدیم بندر...و من خرید هایی که برا رقی کرده بودم رو بهش دادم...س حرص می خورد..رفت حیاط...

رقی دهنش باز بود..از بس تپله..سلیقه هم نداره..لباسایی که من انتخاب کرده بودم خیلی بهش اومد..مخصوصا اون لباس سبزه که توری یقه اش بنفش و نارنجی هم داشت...

رامین می گفت خیلی قشنگه....بهت میاد..چشمای رامین برق می زد....می خنید...گفت شراره برات انتخاب کرده..رقی ولی باورش نشده بود..گفت دستت درد نکنه رامین...

رامین گفت سلیقه شراره اس..رقی با دستش اینزروی دو انگشتش رو مالید به هم گفت پولش رو کی داده؟..رامین اخم کرد..دیگه نخندید...گفتم ولی بهتون میاد..مبارکتون باشه...گفت مرسی تو انتخاب کردی...البته..این البته رو همچین گفت یعنی خر خودتی...

اون سیاهه و اون یکی لباسشم ( یه بلوز حریر سیاه) بهش میامد...

وسایلمون رو جمع کردیم..و قرار شد پس فردا راهی یزد بشیم...

یه روز دیگه تو بندر بودیم...و اون روز من متوجه شدم لک بینی دارم...خیلی هم کمرم و شکمم درد می کرد...صداشو در نیاوردم...

شام خونه آقای ذاکری بودیم...و من هرچی از بندری ها بگم کم گفتم...چقدر مهربون و خوب هستن..

دیگه نمینویسم چی بود چی شد..خسته کننده میشه..اتفاق خاصی نافتاد...

فقط یه نکته جالبه بگم..روز دو شنبه که برای اخرین بار رفتیم بندر گردی..ملیکا و س و علی مونده بودن خونه..برگشتنی دیدم ملیکا اعصاب س رو خرد کرده..گفته بود اتاقتون نا مرتبه..غر زده بود..مرتبش کرده بودن..خواسته بودن بخوابن گفته بود من بازی  می خوام گریه کرده بود..اونا هم تسلیم...

دخترم اتیش پاره اس..همچین اتشی براشون سوزونده بود....

بعد هم به س می گفت داداشی...نمی دونم کی یادش داده بود..س هم قند تو دلش اب میشد..نذاشته بود بخوابن...

رقی که میدید ملیکا به س میگه داداشی یا داداش جونم..منو با حرص نگاه می کرد..فکر میکرد من یادش دادم..دندوناش رو از حرص بهم فشار می داد..می شد مثل سنگ...

دندوناش خودشون قفلن البته...حرص بخوره اینطوری میشه...

ملیکا هی الکی غذا می پخته میداده به س و علی که بیا بخور..مزه اش چطوریه...و این حرفا....علی رو هم مجبور می کرده مثلا رانندگی کنه یا کباب بپزه....موگیر بزنه به موهاش و این حرفا...

اون روز س تا ما رو دید خوشحال شد که از دست علی و ملیکا راحت شده....چشمک

 

 به این ترتیب من یه روز قشم یه روز درگهان بودم..رقی سه روز اونجا بود..روز اول رفته بودن بازار قدیم قشم...خود قشم..و فردا با ما رفتیم درگهان...برای بقیه خریداشون رفتیم قشم...که کم موندیم..من بازار قدیم قشم نرفتم...

 

 

/ 23 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شوکا

سلام منم نمیدونم 7.7تا یعنی چی 3 نفر برسیدن خب بگو دیکه طناز(گفتی اخرش ناز داره منم طناز دوست دارم هه) راستی نگاری خانم که نوشتید کاش از نفرت رقی کم میشد اگه شوهرت سرت هوو بیاره از نفرتت کم میشه؟ راستی شراره اگه من جا رقی بودم واسم لباس میخریدی همونجا ریز ریزش میکرئم رو سرت.خخخ ببخشیدا گفتم اگه اخه من اگه جا اوون بودم اصا اونجا نبودم. زود زود بنویس نوشته ات دقیق خوشم میاد گلم.مرسی

زن

دوست داشتی بیا بخون طاوس ماری یه زن عقده ای هستش یه زن که تخیلاتش رو مینویسه وجای دیگران برای خودش کامنت میذاره کسی به تو فحش نداد حرفایی که برای تو مینویسند وتایید نمیکنی اونجا نوشتند خودت هم که اومدی شهراشوب سروصدا بپاکردی

الناز

عجب آدمیه هااااااا . ببخشیدا شوهرتونه ولی خیلی بدجنسه . هم به تو ظلم کرده هم به اون یکی زنش . واقعا خدا به هر دوتون صبر بده . الان مطمئنی زن سوم نداره؟؟

زن

توپست های قبلی کامنت هایی به اسم وادرس تو داشتیم یعنی تونبودی؟ کامنت دونی اونجا باز بودتاییدی هم نبود برای همین هرکسی اونچه که فکرمیکرد مینوشت طاوس ماری اززن دوم بدتره زنهایی که بواسطه حیله چنبره میزنند دورپسرهای خام

لیلا

رامین ممکنه هیز باشه ولی احتمالا انقدرها که تو فکر می کنی احمق نیست. مفهوم خرید کردن تو برای رقیه رو درک میکنه و توی چشمش تحقیر میشی. یادت نره هر چقدر هم جلوی زن اولش یا مردهای همسایه طرف تو رو بگیره ته ذهنش تو رو یک زنی که لیاقت زندگی دست دوم داره میدونه که میتونه هر وقت از رفتارش ناراضی بود با با کتک زدن ادبش کنه. پس با این رفتارها خودت رو کوچیکتر نکن. هیچ وقت یادت نره کارهایی که به نظر تو برای رامین جالبه (مثل پختن کیک قرمز قلبی) برای اون مسخره است وگرنه با این لحن برای رقیه تعریفش نمیکرد.

saman

[گل] من ازفاصله ها دلگیرم بی تو اینجا چه غریبانه شبی میمیرم ساعت گریه و غم هیچ نمیخوابد و من در الفبای زمان خسته این تقدیرم[گل]

saman

[گل] من ازفاصله ها دلگیرم بی تو اینجا چه غریبانه شبی میمیرم ساعت گریه و غم هیچ نمیخوابد و من در الفبای زمان خسته این تقدیرم[گل]

دختربندري

قربونت بشم كه اينقدر از بندريا تعريف ميكني ما اينينم ديگه[پلک] راستي شراره جوني اينجا تو كامنت دونيت چقدر كارشناسن همه ماشالا

سارا

من و همسرم ده ساله ازدواج كرديم همون اوايل نشستيم بحث كرديم گفتيم و شنيديم و به اين نتيجه رسيديم داشتن فرزند انتخابمون نيست يكبار ناخاسته باردار شدم شراره جان نميدوني توي اون سه ماه من چه بدبختيي كشيدم هر يه رب حالم به هم ميخورد و چون هيچ چيزي نميتونستم بخورم موقع تهوع خيلي ضجر ميكشيدم اين تازه يه نمونش بود ده كيلو در عرض سه ماه وزن كم كردم تمام دندونامو از دست دادم اونم چجوري ؟ يه دفه دندونم خرد ميشد و ميريخت از مشكلات ديگه ميگذرم ولي به دليل ضعف زياد بدنم نتونست جنين رو نگه داره از اون به بعد هر كي حرف بچه رو ميزد همسرم ميگفت اولاً ديگه نميتونم اون حال سارا رو تحمل كنم دوماً بچه اي كه نيومده همسرمو نابود ميكنه نميخام هر روز به خاطر داشتن همچين همراهي خدا رو شكر ميكنم

نسیب

سلام خانوم باور کن هرشب وقتی بچمو میخوابونم با چ ذوقی میامو یکی دو پست میخونم و میخوابم ولی نظر کمتر مینویسم بعد یادم.میره کجا نظر گذاشتم ک بیام جوابمو ببینم یعنی الان نمیدونم تو جواب کامنتامو چی دادی بهرحال برات همش دعامیکنم شاد و آروم باشی بوس